***
Είσοδος
About UsFAQ
Είσοδος
Ξέχασες το όνομα χρήστη;
Ξέχασες τον κωδικό σου;
ή σύνδεση μέσω

1. ΠΡΟΟΙΜΙO

1.1. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ALBICO» (εφεξής: «η Εταιρεία») δημιούργησε το δικτυακό τόπο (εφεξής: «Portal»), ο οποίος προσφέρει δωρεάν στους χρήστες του πληθώρα υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή / και πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων αναζήτησης, ηλεκτρονικών χώρων μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσιών / σελίδων προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

1.2. Οποιαδήποτε χρήση του Portal διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής: «Οι Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του Portal συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τους χρήστες. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους χρήστες του Portal (εφεξής: «οι Χρήστες»), δηλαδή α) τους απλούς χρήστες (εφεξής: «οι Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου του Portal, β) τους εγγεγραμμένους χρήστες (εφεξής «οι Εγγεγραμμένοι»), οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) και κωδικό (password) για είσοδο (login) και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διάφορες περιοχές συζητήσεων (fora) και σε διαγωνισμούς και γ) τα μέλη (εφεξής: «τα Μέλη»), τα οποία είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με πλήρες προφίλ και δυνατότητα ανεβάσματος (upload) αρχείων ακουστικών (audio) και αρχείων οπτικοακουστικών (video). Σημειώνεται ότι οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί για όλους τους Χρήστες.

1.3. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account). Οι Χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ PORTAL

2.1. Το περιεχόμενο που περιέχεται στο Portal, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές κείμενα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων (εφεξής: «Περιεχόμενο Portal»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο Portal σας παρέχεται «ως έχει» προς δική σας πληροφόρηση και για προσωπική χρήση. Το Περιεχόμενο Portal δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ούτε από τους Χρήστες ούτε από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

2.2. Η χρήση των υπηρεσιών του Portal από τους Χρήστες συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνιστά στους Χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση …

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι Χρήστες στις σελίδες των υπηρεσιών του Portal. Η επίσκεψη στις προσωπικές αυτές σελίδες γίνεται με ευθύνη του Χρήστη.

3.2. Η Εταιρεία δεν προβάλει καμία αξίωση πνευματικής ιδιοκτησίας επί κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων ήχου και αρχείων οπτικοακουστικών έργων, τα οποία οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη υποβάλλουν, ανεβάζουν (upload), κάνουν με κάθε τρόπο προσιτά στο κοινό μέσω των υπηρεσιών του Portal (εφεξής: «το Περιεχόμενο»). Μετά τις ως άνω ενέργειες οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τυχόν έχουν επί του Περιεχομένου, υποκείμενα όμως στους Όρους Χρήσης και τους περιορισμούς της παρούσας. Έτσι, προβαίνοντας στις ενέργειες ανωτέρω, οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ενδεικτικά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να αποσύρει, να προβαίνει σε δημόσια εκτέλεση, να μεταδίδει και να αναμεταδίδει στο κοινό, καθώς και να κάνει προσιτό στο κοινό το Περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών του Portal συμπεριλαμβανομένων χωρίς καμία εξαίρεση και όλων των υπηρεσιών ή εφαρμογών που θα συνδέονται με το Portal και ιδιαίτερα με το προσωπικό προφίλ του κάθε Μέλους. Τα ως άνω δικαιώματα της Εταιρείας παύουν να ισχύουν εφόσον κάποιο Μέλος αποφασίσει να αποσύρει μέρος ή όλο το Περιεχόμενο που αυτός θα έχει υποβάλλει, ανεβάσει κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση το Μέλος αποδέχεται ρητώς ότι η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να αξιώσει την απόσυρση του Περιεχομένου από τρίτες υπηρεσίες που συνδέονται με το Portal με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εμφάνιση του Περιεχομένου σε τρίτες υπηρεσίες ακόμα και αφού το Μέλος το έχει αποσύρει από το Portal.

3.3. Τα δικαιώματα της παραγράφου 3.2. ανωτέρω δεν είναι αποκλειστικά, καθώς οι Χρήστες δύνανται να μεταβιβάσουν τα εν λόγω δικαιώματα και σε οποιονδήποτε τρίτο πέρα από την Εταιρεία. Επιπλέον είναι απαλλαγμένα από κάθε υποχρέωση καταβολής αμοιβής. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή στον Εγγεγραμμένο, στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο αξιώνει δικαιώματα επί του Περιεχομένου. Επιπλέον η Εταιρεία έχει τη ρητή συναίνεση του Χρήστη να τα μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο με τους ίδιους όρους. Παράλληλα οι Χρήστες μεταβιβάζουν τα ως άνω δικαιώματα σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους Χρήστες, οι οποίοι μπορούν να τα ασκήσουν σύμφωνα και με τις λειτουργικές δυνατότητες που τους παρέχει το Portal. Τα ως άνω δικαιώματα σχετικά με τα αρχεία ήχου και τα αρχεία οπτικοακουστικών έργων ισχύουν για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τυχόν αφαίρεσή τους από τους Χρήστες. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει αντίγραφα των αρχείων αυτών ακόμα και αφού αφαιρεθούν. Σχετικά όμως με τα δικαιώματα επί των κειμένων, σχολίων και πάσης φύσεως γραπτού Περιεχομένου αυτά έχουν αόριστη διάρκεια και δεν ανακαλούνται.

3.4. Οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη βεβαιώνουν ότι είναι οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι του Περιεχομένου. Οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη βεβαιώνουν πως δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκδοτικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα και πάσης φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω δικαιωμάτων ευθύνονται αποκλειστικά οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη ατομικά και εις ολόκληρο να αποζημιώσουν οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρεία. Σε περίπτωση της εν λόγω παραβίασης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τους Εγγεγραμμένους, τα Μέλη και από οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

3.5. Η Εταιρεία, σύμφωνα και με την παράγραφο 3.2. ανωτέρω επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό απέναντι στην πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου. Εύλογα λοιπόν θεωρεί ότι και οι Χρήστες κάνουν το ίδιο σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.4. ανωτέρω. Δυνάμει των ανωτέρω η Εταιρεία δηλώνει ότι θα αφαιρέσει Περιεχόμενο εφόσον ειδοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.6, ότι το Περιεχόμενο αυτό δεν πληροί όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.4 ανωτέρω, χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση ή προηγούμενη ενημέρωση. Παράλληλα η Εταιρεία σε συνδυασμό και με την παράγραφο 3.4. διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Portal σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτός παραβιάζει επανειλημμένως τα δικαιώματα της παραγράφου 3.4. ανωτέρω. Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο και γενικότερα Περιεχόμενο εκφράζουν αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση την ίδια την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται ολικά οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα απορρέει από το Περιεχόμενο αυτό.

3.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης ή τρίτος, δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων επί μέρους του Περιεχομένου θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του επί αυτού, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, αφού προηγουμένως προσκομίσει τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονική υπογραφή ή γραπτή εξουσιοδότηση του φορέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Αναλυτική περιγραφή του έργου και των παραβιάσεων επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεωρεί ότι έχουν σημειωθεί μέσω του Portal στο Περιεχόμενο αυτό.

3. Προσδιορισμός του συγκεκριμένου Περιεχομένου, που παραβιάζει τα δικαιώματα του έργου της παραγράφου 3.6.1. ανωτέρω καθώς το ακριβές σημείο της ιστοσελίδας, στο οποίο υπάρχει η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι με καλή πίστη βεβαιώνει ότι η χρήση του συγκεκριμένου Περιεχομένου παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντίκειται στο νόμο.

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή καθώς και ότι είναι ο φορέας των δικαιωμάτων που παραβιάζονται ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

3.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης θεωρεί ότι αδίκως η Εταιρεία αφαίρεσε το Περιεχόμενό του ή εμπόδισε την πρόσβαση σε αυτό και εφόσον βεβαίως δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα κανενός Χρήστη ή τρίτου, δικαιούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία αφού προσκομίσει τα παρακάτω:

1. Προσδιορισμός του Περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή εμποδίστηκε η πρόσβαση και προσδιορισμός της τοποθεσίας στην οποία είχε αναρτηθεί πριν αφαιρεθεί.

2. Υπεύθυνη Δήλωση αντίθεσης βάσει της καλής πίστης στην ενέργεια αφαίρεσης ή παρεμπόδισης πρόσβασης στο εν λόγω Περιεχόμενο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

3. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

3.7. Η λήψη των ειδοποιήσεων και των στοιχείων των παραγράφων 3.5 και 3.6 ανωτέρω θα γίνεται στη διεύθυνση: Θεσσαλίας, αρ. 44, Άλιμος ΤΚ 174 56 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

4.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων και δ) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή και να διαγράψει Περιεχόμενο, το οποίο κατά την κρίση της παραβιάζει την παρούσα ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί το Περιεχόμενο και δεν αναλαμβάνει καμία ρητή υποχρέωση τροποποίησης ή αφαίρεσης Περιεχομένου που προσκρούει στα παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση ο μόνος υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το Περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει στο Portal ή για κάθε πληροφορία και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε Χρήστης.

4.2. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

4.3. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.

4.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα ( spam ), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

4.5. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Portal ή συνδεδεμένης με αυτό ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το Portal και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό.

4.6. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο ( chats , message boards ) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Portal και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με το Portal και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο Χρηστών.

4.7. Ιδιαίτερα για τους Εγγεγραμμένους και τα Μέλη, από τους οποίος θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να τους αποδοθεί κωδικός πρόσβασης έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες του Portal, αυτοί δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς πως τα στοιχεία αυτά δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους που γίνονται μέσα από τις υπηρεσίες που απαιτούν τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώσουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που αφορά τον κωδικό πρόσβασης υποχρεούνται να ειδοποιήσουν την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία Εγγεγραμμένου, Μέλους ή τρίτου από οποιαδήποτε παραβίαση του κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον η Εταιρεία δύναται να αξιώσει από τον Εγγεγραμμένο, το Μέλος και οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ή ζημία από την αυθαίρετη και παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όποτε το κρίνει σκόπιμο την απόδοση κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσει κωδικό πρόσβασης, καθώς επίσης να διακόψει και να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών του Portal σε οποιονδήποτε χρήστη.

4.8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών του Portal και κάθε τρίτης υπηρεσίας συνδεδεμένης με αυτό και επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, προκειμένου να αποζημιωθεί για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1. Κατά τη χρήση του Portal, η Εταιρεία δύναται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

5.2. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο Portal, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό και τη δραστηριότητά τους στο Portal, όπως ενδεικτικά η ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού, η χώρα προέλευσης, ο αριθμός αρχείων που έχουν ανοίξει, το όνομα χρήστη (username) θα είναι προσιτές στους υπόλοιπους Χρήστες και σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε αυτήν την περίπτωση οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι άλλοι Χρήστες ή τρίτοι μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να αφήσουν σχετικά σχόλια στο Portal. Ειδικότερα οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο ανεβάσουν στο Portal θα μπορεί να γίνει προσιτό σε άλλους Χρήστες και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο και άλλα πολυμέσα.

5.3. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη από τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, λόγω της χρήσης εκ μέρους τους του Portal. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του Ν.2472/1997.

5.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, να συλλέγει και να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

6.1. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες άνω των δεκαοχτώ (18), σε ανηλίκους που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς, και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι ανήλικοι κάτω των δεκατεσσάρων (14) απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και οι ενήλικες υποχρεούνται να προστατεύσουν τους ανηλίκους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες κάτω των δεκατεσσάρων (14) δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες του Portal, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του (Περιεχόμενο και Περιεχόμενο Portal) ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του Portal. Ο Χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή του δήλωση. 

6.2. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόσθεση παράνομου περιεχομένου στο Portal από Χρήστη, ο λογαριασμός του Χρήστη αυτού θα διαγραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση.

7. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

7.1. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή / και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PORTAL ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ PORTAL ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΕΝΝΟΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PORTAL ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PORTAL, Γ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ/Η ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ PORTAL, Ε) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ PORTAL Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ PORTAL, ΣΤ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ PORTAL, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ PORTAL . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PORTAL ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PORTAL AΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Η ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1 Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10.2 Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

11.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

11.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή / και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Portal με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

11.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση του Portal και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης. 

11.4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσας δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει

11.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Portal. 

 Newcomers
Check me out!
Δεν υπάρχουν μέλη;
Upcoming Events